Thông báo thi tuyển phương án thiết kế lập Quy hoạch Lâm viên phía Đông thị xã Cửa Lò

Thông báo thi tuyển phương án thiết kế lập Quy hoạch Lâm viên phía Đông thị xã Cửa Lò

Thông báo về việc mời thi tuyển phương án thiết kế lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Lâm...