Đất trong quy hoạch có được phép chuyển nhượng không?

Đất trong quy hoạch có được phép chuyển nhượng không?

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải có đủ các điều kiện. Hiện nay, nhiều hộ gia...