Thành phố Vinh chú trọng mũi thương mại dịch vụ gắn du lịch

Thành phố Vinh chú trọng mũi thương mại dịch vụ gắn du lịch

Thương mại dịch vụ, du lịch được xác định là những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thúc đẩy và tác...