TP Vinh: Hơn 79.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

TP Vinh: Hơn 79.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

Đó là con số huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng trong nhiệm kỳ qua ở thành phố Vinh....